Qui Som

Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya

El seu naixement es va produir gràcies al treball desenvolupat per la seva antecessora més pròxima, l'Associació Catalana de Podòlegs que agrupava a un conjunt de podòlegs amb l'ànim de fer créixer la seva professió. Les seves principals finalitats i funcions són:

  • Ordenar i vigilar l'exercici de la professió.
  • Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
  • Fomentar les relacions professionals entre els col·legiats i altres professionals.
  • Vetllar perquè l'activitat professional s'adecui a les necessitats i interessos dels ciutadans.
  • Vetllar per l'ètica professional i pel respecte dels drets dels ciutadans. Ostentar la representació i la defensa de la professió.
  • Impedir, perseguir i dur als tribunals els casos de intrusisme professional que afectin als podòlegs i a l'exercici de la seva professió.
  • Organitzar activitats que siguin d'interès per als col·legiats.
  • Organitzar conferències, cursos, congressos, jornades per a estimular el perfeccionament tècnic, científic i humanístic de la professió.
  • Intervenir com mediador en conflictes entre els col·legiats.

​El podòleg és l'especialista de la salut del peu. Per a exercir a Catalunya l'activitat de Podologia, és requisit indispensable estar col·legiat. És important verificar que la persona que realitza els serveis de Podologia sigui col·legiada, doncs d'aquesta forma es té la seguretat que el podòleg té la titulació necessària, oferirà un servei de qualitat i tant el podòleg con l'usuari tindran el respatller del Col·legi de Podòlegs de Catalunya.

Informe sobre el camp Professional Podològic

La Podologia com la majoria de les ciències de la salut, ha experimentat grans transformacions en el transcurs dels últims quaranta anys, tant en l’aspecte acadèmic com en el seu aspecte social. Remetem aquest escrit per fer constar aquest canvi a traves d’una sèrie de lleis algunes d'elles recentment publicades.

El Podòleg es el facultatiu especialista (“al amparo del R.D. 414/1996 de 1 de marzo, que considera al podòlogo a todos los efectos como Facultativo Especialista”), que diagnostica i tracta les diferents afeccions, deformacions i malalties dels peus, a traves de tractaments pal·liatius, ortopèdics, fisics, farmacològics i quirúrgics, propis de la seva especialitat.(Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, articulo 7.2. d) Fent referència a aquest últim segons el BOE de 26 de març de 2009 per al que s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de Podòleg, el Podòleg ha de conèixer i aplicar les tècniques de cirurgia unguial, de parts toves i de cirurgia osteoarticular, es a dir, cirurgia de consultori, menor ambulatòria i major ambulatòria.

El Podòleg està facultat per dirigir i operar instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic com els aparells de Rx, ecografies i de prescripció , seguiment com les Ressonàncies Magnètiques, Gammagrafies òssies, analítiques, biòpsies i electromiografies que corresponguin, d’acord amb el Reial Decret 1132/1990 del Ministerio de Sanidad, referit a mesures fonamentals de protecció radiològica, en la seva disposició addicional segona diu: no obstant el disposat en l’article 1r, 2, s’autoritza als Podòlegs per fe ús amb caràcter autònom de les instal·lacions o equips de radiodiagnòstic propis de la seva activitat en els límits de l’exercici professional corresponent al seu títol acadèmic.

Pel que fa els tractaments farmacològics, recentment també ha estat publicada la llei de garantia i ús racional dels medicaments i productes sanitaris en la que s’habilita legalment al Podòleg, juntament amb Metges i Odontòlegs com a únics professionals sanitaris per la realització i prescripció farmacològica, naturalment dintre dels seus àmbits d’actuació professional. (Ley del medicamento de 30 de diciembre de 2009: proposición de ley de modificación de la ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.)

Seguint la transformació de la professió, es signa un acord entre la Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya (Decret 28/2009 de 24 de febrer) per el qual es regula l’atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques com a prestació complementaria a les prestacions comunes del sistema nacional de salut.

Segons l’adaptació dels estudis universitaris al plà de Bolònia es configura la Podologia en estudi de Grau de quatre anys i la creació dels estudis Oficials de Màster per a l’especialització i que habiliten a la realització dels estudis de Doctorat. (Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).

Neix i s’assenta socialment la figura del Podòleg, com professional competent en el diagnòstic i tractament de les afeccions i deformitats dels peus.